Streszczenie metod nauki języków obcych na podstawie H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych

METODA BEZPOŚREDNIA/KONWERSACYJNA

 
 • główną rolę odgrywa żywy język, naturalny kontakt, zwykle native speaker
 • naturalny kontakt w toku przebywania ze sobą nauczyciela z uczenim
 • nacisk na umiejętność prowadzenia rozmowy
 • włączanie ucznia do rozmów w naturalny sposób, kontekst i sytuacja pomagają w rozumieniu
 • nauczyciel najlepiej native/wyjazd do kraju obcojęzycznego
 • brak systematycznego uczenia się gramatyki, słownictwa czy wymowy
 • brak konkretnego materiału do nauczania
 • nie poprawia się błędów ucznia, ośmielenie ucznia
 • w późniejszym etapie wprowadza się czytanie tekstów literackich, czasopism, listów, ale jako element życia codziennego nie sformalizowana nauka.

METODA AUDIOLINGWALNA

 
 • celem nauki jest poznanie 4 sprawności językowych w kolejności od słuchania i mówienia do czytania i pisania
 • zakłada wyrobienie nawyku językowego poprzez wielokrotne powtarzanie, zapamiętywanie i utrwalanie materiału, uczenie „na pamięć”
 • błędu należy unikać za wszelką cenę
 • eliminuje się język ojczysty ucznia, a nawet porównywanie języków
 • odrzuca się komentarze i objaśnienia
 • uczenie ma charakter bezrefleksyjny poprzez analogię, powtarzanie i zapamiętywanie
 • odgrywanie scenek dialogowych

METODA GRAMATYCZNO-TŁUMACZENIOWA

 
 • celem nauki jest opanowanie systemu gramatycznego i słownictwa do poziomu samodzielnego czytania tekstów
 • polega na czytaniu i tłumaczeniu tekstów z języka obcego na język ojczysty z objaśnieniem, komentowaniem i analizowaniem występujących form gramatycznych
 • niewystarczająca do opanowania żywego języka
 • nauka bazuje na preparowanych tekstach.

METODA KOGNITYWNA

 
 • celem nauki jest wykształcenie kompetencji językowej, za pomocą ograniczonej liczby reguł uczeń ma tworzyć nieskończenie wiele poprawnych zdań (Chomsky)
 • nauka poprzez kontakt z językiem w naturalnej sytuacji, której znaczenie jest dla ucznia w pełni zrozumiałe
 • uczeń jest wystawiony na działanie danych językowych, wytwarza własne reguły tworzenia zdań 
 • błąd jest naturalny/niezbędny w procesie uczenia się, nauka za pomocą prób i błędów
 • w przypadku trudności pomagają objaśnienia i komentarze, refleksja i analiza
 • duża rola słuchania (sprawność receptywna)
 • wysoka ranga nieustrukturyzowanej produkcji językowej 

METODA REAGOWANIA CAŁYM CIAŁEM (TPR TOTAL PHYSICAL RESPONSE) – James Asher

 
 • pomaga w uczeniu się: milczące przysłuchiwanie się i ruch fizyczny związany z treścią przekazu ucznia
 • skoncentrowana jest na poleceniach
 • polecenia w języku obcym przez nauczyciela wspomagane są demonstracją, ruchem najlepiej całego ciała 
 • nie ma podręcznika, wykorzystuje zestaw rekwizytów
 • dobra dla początkujących etapów, dla dzieci
 • może być wykorzystywana jako ćwiczenie w ramach zajęć, nie tylko jako systematyczna metoda do nauki

METODA THE SILENT WAY – Caleb Gatteg

 
 • cisza i medytacyjne skupienie odgrywają główną rolę
 • nauczyciel ma za zadanie zwiększyć koncentrację uczniów, operuje tylko kompletem kolorowych pałeczek różnej długości/tablicą leksykalną i fonetyczną, sprowadzając zakres materiału do prostych, dających się zademonstrować wyrazów i zdań
 • po usłyszeniu nowych wyrazów i zwrotów następuje cisza
 • nauka bez podręcznika
 • uczniowie z czasem przejmują pałeczki 🙂 najpierw odtwarzając sytuacje, później tworząc samodzielnie nowe
 • doskonałe efekty przy samodzielnej nauce

METODA COUNSELLING LANGUAGE LEARNING/ Community Language Learning (CLL)

 
 • nauka języka to zawsze proces międzyludzki, czyli grupowy
 • ludzie porozumiewają się na tematy, na które chcą rozmawiać
 • nauka języka odbywa się niczym komunikacja w grupie terapeutycznej: mówią osoby, które rzeczywiście chcą coś powiedzieć, tylko o tym, co chcą zakomunikować w języku ojczystym, nauczyciel-tłumacz tłumaczy i nagrywa, uczeń wypowiada wersję obcojęzyczną, tak powstaje wspólny podręcznik
 • od uczniów zależy czego będą się uczyć
 • odpowiedzialność uczących się za własną naukę, cele, treści i przebieg
 • dla uczniów o silnej motywacji i jasno sprecyzowanych zainteresowaniach

METODA NATURALNA – Tracy Terrell, Steven Krashen 

 
 • kluczowa rola ekspozycji znaczącej (słuchanie wypowiedzi obcojęzycznych, których ogólny sens jest zrozumiały dla uczącego się)
 • nawiązuje do akwizycji językowej u dzieci
 • niewymuszanie mówienia
 • nauczyciel naturalnym, lecz prostym językiem, mówi o sprawach, które dzieją się w danym momencie, stosuje mimikę i gesty i cieszy się każdą oznaką zrozumienia
 • zakłada wyeliminowanie stresu, lęku, wstydu przed popełnieniem błędu, wszelkie negatywne emocje
 • pozytywne emocje pomagają w przyswajaniu języka
 • nauczyciel ma dostarczyć maksymalnej liczby naturalnych, sensownych wypowiedzi, możliwie interesujących, ale zarazem prostych i zrozumiałych wypowiedzi, ma też tworzyć atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji
 • nie poprawia się błędów, nauczyciel jedynie wypowiada poprawnie formy poprawne w toku rozmowy

SUGESTOPEDIA – G. Łozanow

 
 • zakłada, że umysł ludzki ma znaczne rezerwy, są one jednak zblokowane przez negatywne emocje i stres
 • w trakcie kursu językowego przybiera się nową tożsamość i odgrywa się rolę określonej postaci (PERSONA)
 • rola kompetentnego i stanowczego nauczyciela, który zapewnia bezpieczeństwo 
 • rola przyjemnego otoczenia, światło w sali, komfortowe wyposażenie, poczucie intymności i kameralności
 • duża rola muzyki
 • dążenie do wykorzystania w nauce stanów głębokiego relaksu jak w medytacji

METODA KOMUNIKATYWNA

 
 • skupia się na skutecznym/efektywnym porozumiewaniu się w języku obcych
 • pozwala na błędy
 • doza poprawności gramatycznej jest niezbędna, ale pełna poprawność nie jest najistotniejsza
 • nauczyciel ma zapewnić jak najwięcej zbliżonych do rzeczywistych sytuacji komunikacyjnych
 • prezentacja nowego materiału jest sytuacyjna i wizyalna
 • ogranicza się stosowanie języka ojczystego uczniów, ogranicza się objaśnienia
 • ćwiczenia mają odzwierciedlać autentyczną komunikację językową
 • w rozmowie ważna jest chęć przekazania sobie pewnych treści i załatwienia określonych spraw
 • wielość dialogów, symulacji, odgrywania ról, gier, zabaw, zgadywanek i dyskusji
 • w istocie nie chodzi o naukę samego języka jako systemu, ale o naukę umiejętności uzyskiwania i przekazywania informacji
 • skuteczność przekazu ważniejsza niż poprawność przekazu
Scroll to Top