Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem  https://hiszpanskiodreki.pl/.

I. Definicje

 • Sprzedawca/Usługodawca – MAOSIL Maciej Illukiewicz z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Botanicznej 40, 32-500 Chrzanów, NIP: 6281996973 , REGON: 121152041

 • Regulamin – niniejszy regulamin; W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 • Klient/Kupujący – osoba fizyczna będąca również konsumentem a która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego.

 • Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Towar – Przedmioty materialne będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.

 • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

 • Produkt – Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym.

 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 • Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://hiszpanskiodreki.pl/ , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 • Strona – Usługodawca i Klient.

 • Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem https://hiszpanskiodreki.pl/

 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.

 2. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Sklepu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. Regulamin jest dostępny na stronie https://hiszpanskiodreki.pl/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 5. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@hiszpanskiodreki.pl

 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 7. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, wszelkie propozycje współpracy biznesowej będą przyjmowane na indywidualnych zasadach pod adresem kontakt@hiszpanskiodreki.pl.

III. Ogólne informacje dotyczące Produktów oraz licencji na korzystanie z Produktów

 1. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów.

 2. Produkty e-booki, webinary oraz kursy online sprzedawane są w wersji „elektronicznej” co oznacza, że Produkt jest dostępny do pobrania ze Strony Sklepu w formie pliku.

 3. Wszelkie pytania związane z obsługą produktów elektronicznych będą obsługiwane na https://www.facebook.com/hiszpanskiodreki/
 4. Produkty fizyczne – książki są sprzedawane w formie papierowej.

 5. Wszystkie Towary zapisane na nośniku materialnym oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

IV. Wymagania techniczne

 1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies.

 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 3. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Regulamin plików „cookies” dostępny hiszpanskiodreki.pl/polityka-prywatnosci .

 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

 5. Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swojej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt IX Polityka Prywatności.

 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.

 7. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

 8. Klient nie może umieszczać na Stronie Sklepu treści bezprawnych.

V. Składanie i przyjmowanie Zamówień

 1. Kupujący składa Zamówienie poprzez:
  a) wybór jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym,
  b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia

c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego.

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 3. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.

 4. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość e-mail.

 5. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.

VI. Zasady dostarczania Zamówień.

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

 2. Towary mogą zostać dostarczone w następujący sposób:
  i. Pobranie ze Strony Sklepu – Dostarczenie Towaru będzie przebiegało w następujący sposób:
  a. Po opłaceniu zamówienia adres www do pobrania zostanie w ciągu 3 dni umieszczony w panelu klienta.
  b. Przy wyborze opcji płatności „PayPal” lub „Przelew bankowy” do dostawy należy doliczyć czas niezbędny dla zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).
  ii. Za pośrednictwem – w takim wypadku Kupujący winien zaznaczyć w formularzu zamówienia opcję 

a. Paczkomat – Dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem Paczkomat Inpost
b. Kurier Inpost – Dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem Kuriera Inpost
przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski zarówno dla Paczkomat, jak i Kurier Inpost wynosić będzie około 2 dni robocze od dnia przyjęcia Zamówienia przez operatora pocztowego – opcja ta jest dostępna dla produktów fizycznych np. drukowanej książki.

VII. Zasady i formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN), a sprzedatwca jest podmiotowo zwolniony z VAT. Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.

 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 3. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę).

 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 5. Numer konta Sprzedawcy jest podany na Stronie Internetowej i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia.

 6. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:
  I. Płatność PayPal.
  i. Płatność musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu PayPal. Aby dokonać przedpłaty należy wybrać formę płatności PayPal. Po wybraniu opcji PayPal Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe www.paypal.com, gdzie będzie mógł dokonać dokonać płatności.
  ii. Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto firmy www.paypal.com, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy.
  iii. Regulamin świadczenia usług PayPal jest dostępny na stronie www.paypal.com.
  II. Przelew bankowy.
  i. W celu skorzystania z tej formy płatności Klient posiadać konto w banku.

VIII. Koszt dostawy

 1. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

 2. W zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy koszty dostawy wynoszą:
  i. W przypadku pobrania ze Strony Sklepu – 0 zł;
  ii. W przypadku dostawy: Paczkomat – 13,99 zł;

iii. W przypadku dostawy: Kurier Inpost 15,99 zł

IX. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.

 3. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach:
  a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
  b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  d. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  e. dostarczania prasy;

X. Tryb postępowania Reklamacyjnego

 1. Produkty posiadają rękojmię Sprzedawcy. Czas rękojmi określony jest w kodeksie cywilnym i wynosi dwa lata od wydania produktu.

 2. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) na adres Sprzedawcy określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej kontakt@hiszpanskiodreki.pl

 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

 4. Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

XI. Polityka prywatności

 1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie realizacji Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest Maciej Illukiewicz z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Botanicznej 40, 32-500 Chrzanów. Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego przez czas trwania procedury realizacji Zamówienia i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej: https://hiszpanskiodreki.pl/polityka-prywatnosci .

XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:
  i. będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. Regulamin wszedł w życie 22.05.2020.

REGULAMIN

Sklepu internetowego na stronie hiszpanskiodreki.pl

 

1 § Definicje

Użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 6. LEKCJE ONLINE– indywidualne bądź grupowe video-rozmowy prowadzone za pośrednictwem Skype o długości określonej w ofercie.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 8. OPERATOR PŁTNOŚCI – PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 9. PRODUKT – dostępne w Sklepie Internetowym produkty cyfrowe w szczególności lekcje online, kursy online oraz sprzedaż ebooków będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Operatorem.
 10. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 11. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: hiszpanskiodreki.pl.
 12. USŁUGODAWCA; OPERATOR – firma MAOSIL z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Botanicznej 40, 32-500 Chrzanów, NIP: PL7123069470, adres poczty elektronicznej: kontakt@hiszpanskiodreki.pl.
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Usługobiorcą a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą Usługi elektroniczne w sklepie internetowym.
 

2. § Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego na stronie internetowej hiszpanskiodreki.pl.
 2. Właścicielem domeny i strony internetowej hiszpanskiodreki.pl oraz świadczącym usługi jest MAOSIL Eliza Illukiewicz NIP 7123069470 – w dalszej części Regulaminu nazywana „Operatorem”.
 3. Zakres usług świadczonych przez Operatora obejmuje produkty cyfrowe w szczególności lekcje online, kursy online oraz sprzedaż ebooków.
 4. Ceny usług świadczone przez Operatora są uzależnione od wybranej usługi. Wszystkie ceny na stronie są cenami brutto.
 5. Operator informuje, że przy wykonywaniu świadczonych usług współpracuje z osobami trzecimi w celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług.
 6. Kontakt z Operatorem możliwy jest w następujący sposób: za pośrednictwem strony internetowej: hiszpanskiodreki.pl lub poczty elektronicznej: kontakt@hiszpanskiodreki.pl
 7. W celu dokonania Zamówienia konieczne jest spełnienie następujących warunków przez system teleinformatyczny: dostęp do Internetu, system operacyjny wraz z przeglądarką internetową obsługującą cookies oraz Javascript, program do dokumentów w formacie pdf., możliwość odtwarzania plików wideo oraz plików dźwiękowych, aktywny adres e-mail.
 8. W wypadku zamówienia lekcji online indywidualnych lub grupowych konieczne jest posiadanie aktywnego konta w aplikacji/programie Skype.
 9. Usługobiorca jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w trakcie składania Zamówienia.
 

3. § Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca poucza niniejszym Kupującego, że treści merytoryczne przekazywane w trakcie lekcji online, kursów online oraz treści zawarte w Ebookach stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Usługodawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści merytorycznych przekazywanych w trakcie lekcji online, kursów online lub Ebooków przez Kupującego bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy do tych treści i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 

4. § Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.0
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hiszpanskiodreki.pl lub też pisemnie na adres: MAOSIL Eliza Illukiewicz, ul. Botaniczna 40, 32-500 Chrzanów.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorca Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorca pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorca łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorca następujących danych dotyczących Usługobiorca: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Usługobiorcaów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 7. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 8. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hiszpanskiodreki.pl lub też pisemnie na adres: MAOSIL Eliza Illukiewicz, ul. Botaniczna 40, 32-500 Chrzanów.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Usługobiorca obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Zamawiający Produkt u Operatora wybiera interesującą go usługę lub produkt cyfrowy klikając przycisk „Kup teraz”.
 12. Po kliknięciu przycisku „Kup teraz” Usługobiorca:
  1. Potwierdza zamówienie akceptując jego cenę,
  2. Potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść,
  3. Dokonuje wyboru formy płatności (możliwe formy płatności: Przelewy24, przelew tradycyjny) i realizuje płatności zgodnie z przekazaną przez Operatora instrukcją.
 

5. § Środki ochrony danych

 1. Każdy Usługobiorca oraz Usługobiorca niezalogowany ma prawo do ochrony jego prywatności przez Operatora.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Operatora danych osobowych Usługobiorcy oraz Usługobiorcy niezalogowanego określa Polityka Prywatności.
 

6. § Koszt, sposoby i termin dostawy produktu

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Usługobiorca woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Termin dokonania płatności to 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Termin dostawy Produktu do Usługobiorca wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Usługobiorca liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Usługobiorca sposobu płatności przelewem, za pośrednictwem płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. W przypadku płatności dokonywanej przez Usługobiorcę przelewem bankowym w celu przyspieszenia realizacji zamówienia Usługobiorca może przesłać do operatora elektroniczne potwierdzenie przelewu bankowego.
 

7. § Zniżki, rabaty, promocje

 1. Operator może zorganizować promocję swoich usług poprzez:
  1. Udzielenie rabatów cenowych na zamawiane przez Usługobiorca Produktu (dotyczy zamówień indywidualnych);
  2. Przyznanie kart stałego Klienta upoważniających do rabatów cenowych;
  3. Ogłoszenie określonych w czasie promocji na wybrane Produkty.
 2. Operator każdorazowo określa zasady promocji w odrębnych dokumentach publikowanych na stronie internetowej Operatora albo informuje o ich warunkach Usługobiorców, do których skierowana jest oferta promocyjna.
 

8. § Odstąpienie od Umowy i reklamacje

 1. Usługobiorca może zrezygnować z zamówionego Produktu odstępując od Umowy. W przypadku rezygnacji Usługobiorca będzie zobowiązany pokryć poniesione przez Operatora koszty realizacji zamówienia do momentu złożenia przez Usługobiorca rezygnacji powodującej odstąpienie od Umowy.
 2. Przy czym Operator zastrzega brak możliwości zwrotu opłat za niewykorzystane lekcje w pakiecie. Darmowe lekcje próbne, możliwość wykupienia pojedynczych lekcji są najlepszą metodą na przetestowanie lektora itp. Odradza się zakup większej ilości lekcji online w pakiecie przed uprzednim sprawdzeniem lektora, możliwości technicznych komputera i łącza oraz swoich preferencji.
 3. Usługobiorca może odstąpić od Umowy przesyłając stosowne oświadczenie na wskazane przez Operatora w § 1 pkt 12 dane kontaktowe lub drogą mailową na adres: kontakt@hiszpanskiodreki.pl
 4. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 4 dni od dnia otrzymania Produktu.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. Odstąpienie od Umowy w przypadku usługi świadczonej nieodpłatnie odbywa się poprzez zamknięcie Strony Internetowej Operatora.
 

9. § Lekcje online

 1. Lekcje online trwają 50 min.
 2. Lekcje online są prowadzone dla osób indywidualnych oraz grup (grupa liczy od 2 do 4 osób).
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczebności grupy o jedną lub dwie osoby w przypadku konieczności zmiany grupy przez Usługobiorcę zapisanego już na lekcje.
 4. Grupy tworzone są na zasadzie doboru wiekowego i zaawansowania znajomości języka.
 5. Przydział do grup o zaawansowanej znajomości języka odbywa się na podstawie testu poziomującego oraz/lub rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Uczeń przewyższający innych Usługobiorców w grupie znajomością języka obcego lub taki, który nie dorównuje innym Usługobiorcom znajomości języka obcego, może zostać przeniesiony do odpowiedniej dla niego grupy poziomowej.
 7. Każdy Usługobiorca, który uczył się wcześniej języka obcego, przystępuje do bezpłatnego testu poziomującego ze znajomości języka obcego.
 8. Każdy nowy Usługobiorca ma prawo do jednych darmowych lekcji próbnych, które trwają 25 min.
 9. Termin lekcji jest ustalany indywidualnie między Usługobiorcą/grupą a Operatorem. Częstotliwość zajęć może być różna w zależności od ustaleń Stron. Przy czym po zakupie pakietu Usługobiorca powinien zdeklarować tygodniową ilość lekcji online.
 10. Każdy niepełnoletni Usługobiorca musi mieć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w lekcjach.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia w trakcie trwania lekcji.
 12. Usługobiorca opłaca z góry lekcje online, w ilości którą sam wybrał.
 13. Jeżeli Usługobiorca nie jest obecny na zajęciach i nie odwołał ich zgodnie z § 9 pkt 15, a opłacił je z góry, nie może odbyć ich w innym terminie ani też otrzymać zwrotu pieniędzy.
 14. Opłata za niewykorzystany pakiet lekcji nie jest zwracana.
 15. Usługobiorca ma prawo do odwołania zajęć. Odwołanie lekcji będzie skuteczne jeśli co najmniej 15 godzin przed zaplanowanymi lekcjami Usługobiorca skontaktuje się z Operatorem drogą mailową na adres kontakt@hiszpanskiodreki.pl a odwołanie zostanie potwierdzone przez Operatora. W takim wypadku Usługobiorca ma prawo do przełożenia lekcji na inny termin.
 16. Lekcje odwołane zgodnie z Regulaminem należy odrobić w terminie dogodnym dla obu stron nie później niż w ciągu kolejnego miesiąca.
 17. Spóźnienia Usługobiorcy na zajęcia nie wpływają na obniżenie ceny zajęć, ani na ich wydłużenie.
 18. Problemy techniczne, słabe łącze Internetowe po stronie Usługobiorcy nie mają wpływu na możliwość odwołania zajęć. Sprawdzenie stanu technicznego jest wymogiem przed zakupem Produktów w tym także lekcji online.
 19. Pakiet należy opłacić z góry oraz wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od dnia zakupu.
 20. Czesne za zajęcia nieodbyte z przyczyn niezależnych od Operatora nie podlegają zwrotowi.
 21. Operator może przeprowadzać testy/egzaminy wewnętrzne w celu sprawdzenia postępów dokonanych przez Usługobiorca.
 22. Kursy mogą kończyć się egzaminem, od którego wyniku zależy przydział do grupy poziomowej w następnym kursie. Niestawienie się na egzamin wewnętrzny jest równoznaczne z jego niezaliczeniem i skutkuje koniecznością napisania go w turze poprawkowej, w terminach zaproponowanych przez Operatora.
 23. Usługobiorca zobowiązuje się do: systematycznego uczestnictwa w zajęciach, aktywnego udziału w zajęciach, stosowania się do zaleceń lektora oraz do nieutrudniania innym Usługobiorcom uczestniczenia w zajęciach oraz do kulturalnego zachowania się w trakcie lekcji.
 24. Konsultacje poza lekcjami mają formę krótkiej wymiany mailowej.
 25. Nadmierne niestawianie się na lekcje online, brak postępów w nauce, niewłaściwe zachowanie, nieuregulowanie opłat oraz wszelkie inne działania szkodzące Operatorowi i jego opinii mogą być podstawą do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym.
 26. Usługobiorca ma prawo wybrać pakiet z ilością lekcji, która jemu odpowiada. Wysokość opłaty za pakiet jest uzależniona od ilości lekcji w danym pakiecie, poziomu zaawansowania, otrzymanych zniżek, itp.
 27. Niestosowanie się do Regulaminu lub odmowa jego akceptacji może skutkować odmową uczenia Usługobiorcy.
 28. Każdy Usługobiorca zapoznał się i przestrzega zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 29. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w Regulaminie. Zawiadomienie Usługobiorcy o zmianach następuje poprzez umieszczenie informacji na Stronie Internetowej hiszpanskiodreki.pl z tygodniowym wyprzedzeniem.
 

10. § Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem świadczenia usług zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 2. Operator ma prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 09/05/2018.
Scroll to Top